نقاشی ساختمان، به همراه کاغذ دیواری و تصاویر سه بعدی