کاشی و سرامیک ، طراحی و اجرای انواع نماها ی سنگی و آجری، سنگ های انتیک، تایل های بین کابینت، کف های سه بعدی